0/5
0 نفر

سینی ممتاز کباب ارکیده

مورد علاقه

سینی مناسب 6 تا 7 نفر، شـامل: 1 سیخ کبــاب شیشلیک، 2 سیخ کبــاب لقمه، 1 سیخ جوجــه کبــاب با استخـــــوان، 1 سیخ کبــاب بختیاری، 1 سیخ جوجه فسنجانی

عددی
قیمت 0 تومان

عدد